RODO – Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Państwu kilka informacji.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych są Gdańskie Domy dla Dzieci ul. Brzegi 55, Gdańsk 80-045 NIP 5832093836

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz realizacji umów zawartych z kontrahentami.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwo danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

Dane będą przetwarzane na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy, do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo przeniesienia danych. Mogą Państwo również domagać się ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, a także w wypadku udzielenia zgody wycofać udzieloną zgodę w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Kto ma dostęp do Państwa danych?

  • Organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, na podstawie stosownych umów.

  • Osoby upoważnione przez Gdańskie Domy dla Dzieci w Gdańsku nasi pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć; administrujący naszymi systemami teleinformatycznymi lub udostępniający nam narzędzia teleinformatyczne; podmioty świadczące nam usługi prawne oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, np. sądy, policja, itp.

Nigdy nie sprzedajemy Państwa danych ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Czy transferujemy Państwa dane do państwa trzeciego?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, czyli poza obszar EOG.

Gdzie można złożyć skargę w związku z naruszeniem Państwa danych osobowych?

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gdańskich Domów dla Dzieci, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gdańskich Domach dla Dzieci – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e-mail: auditor@auditorsecurity.pl oraz numeru telefonu: 696 011 969.