Praca

DYREKTOR GDAŃSKICH DOMÓW DLA DZIECI W GDAŃSKU
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
SPECJALISTA DS. KSIĘGOWO-PŁACOWYCH

 1. Nazwa i adres jednostki
  • Gdańskie Domy dla Dzieci ul. Brzegi 55 80-045 Gdańsk
 2. Stanowisko
  • Specjalista ds. finansowo-księgowych w Gdańskich Domach dla Dzieci w Gdańsku
 3. Dodatkowe informacje o pracy i związane z pracą:
  • stosunek pracy oparty będzie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin;
  • pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony;
  • zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.
 4. Miejsce wykonywania pracy:
  • Gdańskie Domy dla Dzieci ul. Brzegi 55 80-045 Gdańsk
 5. Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

 • posiada obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • stan zdrowia umożliwiający prace na ww. stanowisku;
 • posiada nieposzlakowaną opinię, wysoką kulturę osobistą;
 • posiada wykształcenie kierunkowe (średnie ekonomiczne lub wyższe o profilu rachunkowość, finanse);
 • minimum 4 lata doświadczenia na podobnym stanowisku;

6. Wymagania dodatkowe:

  • Doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej lub innej jednostce sektora finansów publicznych;
  • Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;
  • Znajomość i obsługa programów komputerowych pakiet MS Office, PROGMAN, PŁATNIK;
  • Umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych;
  • Posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja
   w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista;
  • Znajomość przepisów w zakresie: ordynacji podatkowej, podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, ubezpieczeń społecznych, pracowników samorządowych, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;

7. Zakres obowiązków:

  • Księgowanie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
  • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostek;
  • Dokonywanie kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
  • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
  • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US,ZUS,PFRON, MOPR, UM, Bank);
  • Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami;
  • Uzgodnienie rozliczeń podatkowych (deklaracje PIT, VAT i innych);
  • Obsługa programu płacowego;
  • Kompletuje i sprawdza dokumenty stanowiące podstawę wypłat – list płac, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych oraz innych zasiłków płatnych z ZUS;
  • Sporządza roczną deklarację PIT-4R, PIT-11/8B oraz przekazuje miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
  • Rozlicza i przekazuje składki na ubezpieczenie społeczne za pomocą PŁATNIKA;
  • Nalicza dodatkowe wynagrodzenie roczne;
  • Przygotowuje dane dotyczące wynagrodzeń pracowników do opracowania planu finansowego;
  • Oblicza odprawy pieniężne pracowników przechodzących na emeryturę oraz sporządza wnioski emerytalno-rentowe na druku Rp-7

8. Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny;
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  • kserokopie świadectw;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
  • oświadczenie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. Stanowisku;
  • inne dokumenty o posiadających kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

9. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy, 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Miejsce pracy w budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu w Zespole Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku nie przekroczył 6%.

10. Oferujemy:

  • miesięczne wynagrodzenie zasadnicze 5.200,00 złotych brutto w zależności od posiadanego doświadczenia;
  • dodatek stażowy;
  • uznaniowa premia kwartalna;
  • uznaniowa roczna nagroda pieniężna za szczególne zaangażowanie;
  • dodatek specjalny z tytułu powierzenia dodatkowych zadań;
  • nagroda jubileuszowa;
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” ;
  • możliwość przystąpienia do Pracowniczego Planu Kapitałowego;
  • pakiet świadczeń socjalnych;
  • możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego (kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnych);

W przypadku wyłonienia kandydata na ww. stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Gdańskich Domów dla Dzieci ul. Brzegi 55 80-045 Gdańsk z dopiskiem: „dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy” w terminie do dnia 14.11.2023 r. do godz. 15.00.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynie Informacji Publicznej Gdańskich Domów dla Dzieci w Gdańsku.

11. Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych:

  • Administratorem danych osobowych osób biorących udział w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) są Gdańskie Domy dla Dzieci, ul. Brzegi 55, Gdańsk 80-045 ; dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 ze zm.);
  • Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przekazywania danych a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych;
  • Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednakże po zakończeniu procesu rekrutacji dane osobowe osób, które biorą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane;
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich nie podania oferta pracy nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacji;
  • Podane dane przetwarzane będą przez 3 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji i nie będą przekazywane do krajów trzecich ani ujawniane innym odbiorcom, chyba, że obowiązek taki wyniknie z żądań organów posiadających stosowne umocowania prawne;
  • Szczegółowych informacji odnoszących się do przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować się osobiście w siedzibie administratora danych osobowych.