Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Wstęp

Gdańskie Domy dla Dzieci ul. Brzegi 55, Gdańsk 80-045 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://gddd.gda.pl

Data publikacji: 2016-07-06

Data aktualizacji: 2024-03-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W Gdańskich Domach dla Dzieci ul. Brzegi 55, Gdańsk 80-045 dla strony gddd.gda.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

Strona internetowa gddd.gda.pl spełnia wymagania w 96.74%
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Poniatowska – Olejniczak, dyrektor@gddd.gda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 309 40 83. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Gdańskie Domy dla Dzieci
1.Administracja ul. Brzegi 55, Gdańsk 80-045. Wejście do budynku z poziomu gruntu od strony wschodniej. W budynku tym znajdują się wszystkie działy. Budynek wyposażony jest w schody (brak windy). W lokalizacji nie są dostępne informacje głosowe. Nie są dostępne pętle indukcyjne oraz brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych (na terenie Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, ul. Brzegi 55, Gdańsk 80-045).
2.Placówka Dom na Wzgórzu ul. Świętokrzyska 39, Gdańsk 80-180. Wejście do budynku po schodkach, możliwość skorzystania z podjazdu. W budynku całodobowo przebywają dzieci wraz z osobami dorosłymi. W lokalizacji nie są dostępne informacje głosowe. Nie są dostępne pętle indukcyjne oraz brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. Na terenie posesji jest możliwość parkowania dla osób niepełnosprawnych.
3.Placówka Zielony Zakątek ul. Modra 69b, Gdańsk 80-736. Wejście do budynku po schodkach, możliwość skorzystania z windy. W budynku całodobowo przebywają dzieci wraz z osobami dorosłymi. W lokalizacji nie są dostępne informacje głosowe. Nie są dostępne pętle indukcyjne oraz brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. Na terenie posesji jest możliwość parkowania dla osób niepełnosprawnych.
4.Placówka Jodłowy Dom ul. Jodłowa 78, Gdańsk 80-633. Wejście do budynku po schodkach, możliwość skorzystania z podjazdu. W budynku całodobowo przebywają dzieci wraz z osobami dorosłymi. W lokalizacji nie są dostępne informacje głosowe. Nie są dostępne pętle indukcyjne oraz brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. Na terenie posesji jest możliwość parkowania dla osób niepełnosprawnych.
5.Placówka Wiślany Dom ul. Turystyczna 26a, Gdańsk 80-680. Wejście do budynku po schodkach, możliwość skorzystania z podjazdu. W budynku całodobowo przebywają dzieci wraz z osobami dorosłymi. W lokalizacji nie są dostępne informacje głosowe. Nie są dostępne pętle indukcyjne oraz brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. Na terenie posesji jest możliwość parkowania dla osób niepełnosprawnych.
6.Placówka Dom przy Lesie ul. Wiosłowa 23, Gdańsk 80-690. Wejście do budynku po schodkach, możliwość skorzystania z podjazdu. W budynku całodobowo przebywają dzieci wraz z osobami dorosłymi. W lokalizacji nie są dostępne informacje głosowe. Nie są dostępne pętle indukcyjne oraz brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. Na terenie posesji jest możliwość parkowania dla osób niepełnosprawnych.
7.Placówka Dom na Polanie ul. Wiosłowa 25, Gdańsk 80-690. Wejście do budynku po schodkach, możliwość skorzystania z podjazdu. W budynku całodobowo przebywają dzieci wraz z osobami dorosłymi. W lokalizacji nie są dostępne informacje głosowe. Nie są dostępne pętle indukcyjne oraz brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. Na terenie posesji jest możliwość parkowania dla osób niepełnosprawnych.