Projekt „Pomorskie dzieciom”

W ramach projektu „Pomorskie dzieciom” realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową Nr 7/U-ROPS-EFS/2021 Gdańskie Domy dla Dzieci informuję, że w okresie trwałości grantu, w 6 placówkach realizowane będą nadal:

  1. comiesięczne superwizje dla kadry i specjalistów podnoszące kompetencje zawodowe;
  2. podopieczni będą kontynuowali udział w psychoterapii z częstotliwością raz w tygodniu;
  3. odbywać się będą zajęcia w zakresie terapii pedagogicznej, terapii resocjalizacyjnej, socjoterapii, zajęć teatralnych, hipoterapii i dogoterapii;
  4. specjaliści będą kontynuowali mediacje, terapie rodzinną, oraz grupę wsparcia dla rodzin;
  5. planujemy również kontynuować tradycję letnich spływów kajakowych oraz obozów stacjonarnych i objazdowych w latach 2023/24;
  6. kadra i specjaliści, przeszkoleni i uprawnieni do prowadzenia zajęć terapeutycznych Trening Zastępowania Agresji I, II stopień , Trening Umiejętności Społecznych I, II stopień oraz terapię BIOFEEDBACK będą nadal prowadzili zajęcia dla podopiecznych.
Gdańskie Domy dla Dzieci deklarują gotowość do realizacji powyższych usług wobec osób chętnych.